Facebook

Obchodní podmínky

OBJEDNANÉ ZBOŽÍ DO 29.9.2017 - bude expedováno do 30.9.2017.

INVENTURA OD 1.10.-31.10.2017  

V ŘÍJNU 2017 - NEBUDE  PROZATÍM MOŽNÉ EXPEDOVAT, žádné zásilky   !!!!!!! 

 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Nakupujte-vyhodne.cz a Nakupujte-vyhodne.sk (prodávající), jehož provozovatelem je Eva Šulcová, IČ 87315211, DIČ: CZ 7658230327 (dále jen provozovatel). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2.6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Nakupujte-vyhodne.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

3.1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

3.2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

3.3. Daňový doklad, záruční list, převezme kupující buď při převzetí zboží na prodejním místě prodejce nebo v přepravním obalu zboží v případě zaslání smluvním přepravcem.

4. Reklamace

4.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu Nakupujte-vyhodne.cz a  Nakupujte-vyhodne.sk

právním řádem platným v ČR.

4.2. "Reklamační řád" internetového obchodu Nakupujte-výhodně.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

4.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Pokud dojde k poskytnutí přiměřené slevy nebo k odstoupení od kupní smlouvy, je příslušná platba zaslána kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách převodem na bankovní účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště kupujícího. Potřebné informace k zaslání platby kupující doloží prodejci písemně, lhůta pro zaslání platby počíná běžet dnem doručení těchto informací a/nebo dnem splnění podmínek pro vrácení zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

5.1. V souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dní od převzetí zboží při uzavření kupní smlouvy na dálku. V případě odstoupení od kupní smlouvy, zboží musí být doručeno v uvedené lhůtě pomocí smluvního přepravce na adresu:

Toto právo se nevztahuje na právnické osoby.


5.2 Odstoupení od kupní smlouvy se vztahuje i na náklady související s dopravou zboží od prodejce ke kupujícímu (např. dopravné a balné). Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vracením zboží.

5.3 Vracené zboží nesmí vykazovat známky použití nebo opotřebení. V opačném případě má prodávající nárok požadovat na kupujícím úhradu nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladů může být provedena formou ponížení částky za vrácené zboží. Pokud zboží nelze uvést do původního stavu, nelze od kupní smlouvy odstoupit.

5.4 Pokud zboží není vráceno v originálním nepoškozeném obalu nebo typ obalu neumožňuje jeho šetrné rozbalení (např. drobné zboží zalisované v plastovém obalu), má prodávající nárok požadovat na spotřebiteli úhradu nákladů souvisejících s obnovou obalu do původního stavu. Úhrada těchto nákladů může být provedena formou ponížení částky za vrácené zboží.

5.5 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

5.6 Pokud odstoupení od kupní smlouvy splňuje podmínky stanovené výše zmíněným zákonem, je příslušná platba zaslána kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách převodem na bankovní účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště kupujícího. Potřebné informace k zaslání platby kupující doloží prodejci písemně, lhůta pro zaslání platby počíná běžet dnem doručení těchto informací a/nebo dnem splnění podmínek pro vrácení zboží.

5.7 V případě nesplnění podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy stanovených výše zmíněným zákonem, je zboží uskladněno v prostorách prodejce. Kupující si zboží může vyzvednout osobně nebo pomocí smluvního přepravce nebo jej prodejce kupujícímu zašle pomocí smluvního přepravce, pokud spotřebitel předem uhradí náklady související s přepravou a zabalením zboží. Pokud nebude zboží vyzvednuto do 30 kalendářních dní od uskladnění, mohou být kupujícímu účtovány náklady na uskladnění. V případě, že náklady na uskladnění překročí cenu zboží, může být zboží prodáno za účelem jejich úhrady.

6. Storno

6.1. Kupující může ještě neexpedovanou objednávku stornovat zasláním emailu na adresu info@nakupujte-vyhodne.cz.

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

7.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
          - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
          - výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

8. Změny cen

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

9. Odpovědnost

9.1. Provozovatel upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

9.2. Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Provozovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách provozovatele nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od provozovatele v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Zasílání obchodní sdělení je možné kdykoli zrušit kliknutím na odkaz v zápatí obchodního sdělení.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

11.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny nakupujte-vyhodne.cz a nakupujte-vyhodne.sk, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

11.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.